TABULA

Informace o projektu TABULA

Dokončený (2009 – 2012)

Typology Approach for
Building Stock Energy Assessment


O čem je projekt TABULA?

Cilem evropského projektu TABULA bylo vytvoření harmonizované struktury Evropských typologií budov. Každý účastník projektu sestavil na obdobném základě soubor vzorových budov s charakteristickými parametry energetické náročnosti, který měl reprezentovat tzv. Národní typologii budov. Projekt byl zaměřen především na obytné budovy, ale okrajově se dotýkal i nebytových staveb. Vzorové budovy reprezentují určitou kategorii z hlediska období výstavby a velikosti budovy. Klíčovým výstupem projektu je interaktivní webová pomůcka, která umožňuje využití typologie budov při různých aplikacích jako např. energetické poradenství, hodnocení energetické účinnosti portfolií budov, hodnocení energetické účinnosti bytového fondu v dané zemi a srovnání jednotlivých zemí.

Co je to typologizace budov?

Typologizací je myšleno vymezení typově homogenních budov, umožňující třídění budov podle společných znaků. V projektu TABULA je kladen důraz na hodnocení energetické účinnosti budov před a po realizaci opatření. Typologický koncept je proto zaměřen na vlastnosti budov vztahující se ke spotřebě energie. Každá typologie je dostatečně podrobně definována typem budovy se specifickými parametry, z nichž nejdůležitější jsou:

  • Období vzniku budovy: “VĚKOVÉ TŘÍDY” umožňují rozdělení fondu budov do kategorií dle stáří budovy.
  • Velikost budovy: “VELIKOSTNÍ TŘÍDY” umožňují rozdělení bytového fondu dle velikostních kategorií (rodinné domy, řadové domy, bytové domy s menším počtem bytových jednotek, vícepodlažní bytové domy s větším počtem bytových jednotek).

Tyto dva základní parametry tvoří vertikální a horizontální osu typologické matice budov. Při klasifikaci bylo třeba zohlednit i další parametry budovy:

  • Typ a stáří zařízení pro vytápění a přípravu TV: Rok instalace a druh vytápění jsou uváděny v samostatné podkategorii “TYP SYSTÉMU DODÁVKY TEPLA” s detailním dostupným tříděním.
  • Oblast: Tepelně technické vlastnosti budovy se mohou lišit podle teplotní a klimatické oblasti ve které se budovy vyskytují. Bylo třeba zohlednit, že tato závislost je v každé zemi odlišná. Pro země, které mají více teplotních a klimatických oblastí a kde je třeba rozlišit mezi jednotlivými oblastmi, byla buď přidána upřesňující kategorie “ZVLÁŠTNÍ TŘÍDA” nebo byla zpracována kompletní typologie zvlášť pro každou oblast.

Příručka typologií obytných budov s příklady opatření ke snížení jejich energetické náročnosti – Česká republika

Cílem této publikace je poskytnout informace o jednotlivých kategoriích bytového fondu, se kterými pracuje nástroj určený k rychlému orientačnímu hodnocení energetické náročnosti vybraných budov, souborů více budov a ke stanovení národní energetické bilance bytového fondu. Příručka rovněž poskytuje základní údaje o tepelně-technických vlastnostech a o vývoji technologií a materiálových řešení konstrukcí obálky budovy, jež jsou typické pro dané období a velikost budovy.

Bytový fond je pro tento účel rozdělen do typologických kategorií (dále jen “typologií”) uspořádaných do matice, viz. obr.1. V horizontálním směru jsou typologie řazeny podle velikosti a typu domu – samostatně stojící rodinný dům, řadový rodinný dům, nízkopodlažní bytový dům s menším počtem bytových jednotek a bytový dům s větším počtem bytových jednotek. Ve směru vertikálním jsou pak typologie řazeny podle období výstavby. Období byla stanovena s přihlédnutím k platnosti jednotlivých tepelně-technických předpisů a k revizím tepelně technických požadavků, kladených na jednotlivé části obálky budov. Dále jsou zmíněny nejčastěji používané materiálové varianty a technologie. Příručka rovněž obsahuje základní technické informace o systémech vytápění a přípravy TV.

Odborná zpráva z projektu TABULA – Česká republika

Tato zpráva d popisuje typologizaci obytných budov v ČR v rámci projektu TABULA.

  • Kapitola 1 – Přístup k tvorbě : Popisuje cíle projektu TABULA a obecnou strategii typologizace budov
  • Kapitola 2 – Bytový fond ČR: popisuje rešeršní činnost a sběr dat s cílem shromáždit data o budovách a systémech vytápění a ohřevu TUV a získat údaje o četnosti jednotlivých typů budov a systémů TZB.
  • Kapitola 3 – Typologizace obytných budov ČR: Popisuje výslednou typologickou strukturu pro ČR vytvořenou na základě harmonizované evropské struktury v rámci projektu TABULA. Komplexní typologizace zahrnuje klasifikaci bytových staveb, jejich částí, systémů zásobování teplem a TV a úsporných opatření v oblasti snižování energetické náročnosti rekonstruovaných budov.
  • Kapitola 4 – Energetická bilance: Popisuje výpočty energetické bilance a vyčísluje úspory energie pro scénář standardní rekonstrukce (dle normových požadavků) a nadstandardní (doporučené hodnoty nebo ještě přísnější kriteria)

Webová pomůcka

Interaktivní webová pomůcka, oddíl ČR, je navržena tak, aby umožnila získat podrobný přehled o energetické náročnosti stávajících budov a o možných úsporách energie při realizaci opatření. Tento webový nástroj má dvě verze a je určen pro evropskou odbornou veřejnost a rovněž pro laickou veřejnost (zjednodušená verze).

TABULA Data and MS Excel Workbook

MS Excel Workbook je dokument obsahující číselná data o budovách a systémech ve všech zúčastněných zemích umožňující vlastní výpočty, modifikace a varianty energeticky úsporných opatření .

Kontakt

Koordinátor projektu: Tobias Loga Dipl. Phys., t.loga@iwu.de
IWU – Ústav pro bydlení a životní prostředí – SRN

Kontaktní osoba v ČR: Ing.Tomáš Vimmr, t.vimmr@stu-k.cz , STÚ–K, a.s.,
Saveljevova 18, 147 00 Praha 4
tel: .244 466 217, fax: 244 461 536
Webová stránka projektu: http://www.building-typology.eu

Konsorcium

Partneři projektu:
IWU – Institut Wohnen und Umwelt (DE)
NOA – National Observatory ofAthens (EL)
ZRMK – Building and Civil Engineering Institute ZRMK (SI)
POLITO – Politecnico di Torino – Department of Energetics (IT)
ADEME – Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (FR)
Energy Action – Energy Action Limited (IE)
VITO – Flemish Institute of Technological Research (BE)
NAPE – Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA (PL)
AEA – Austrian Energy Agency (AT)
SOFENA – Sofia Energy Agency (BG)
MDH – Mälardalens univeristy (SE)
STÚ–K – STÚ-K (CZ)
SBi – Danish Building Research Institute (DK)

Přidružení partneři:
IVE – Instituto Valenciano de la Edificación (ES)
Univ. Belgrade – Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet (RS)